เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย เป็นเรื่องราวคำสั่งด่วน ถึงผู้ว่าฯ และนายอำเภอทั่วประเทศ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เ ปิ ดเ ผ ยว่า ตามที่ได้เ กิ ดเ ห ตุกลุ่มคนยกพวก บริเวณร้านอาหาร

และลานจอดรถห้างบิ๊กชี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเ กิ ดเ ห ตุเพ ลิงไ ห ม้สถานประกอบการ

ชื่อ เมาท์เทน บี (MOUNTAIN B) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65 นั้น

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญ และเน้นย้ำในการประชุมมอบนโยบาย

และข้อสั่ งการของกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ในการดำเนินการตามนโยบาย ลดอ บ า ย มุ ข สร้างสุขให้สังคม มาอย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งกำชับให้เข้มงวดกวดขัน ตร วจตราสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะค ล้ ายสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

เพื่อความป ล อ ดภั ยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เข้าไปใช้บริการ ทั้งการตร วจส อ บสถานบริการที่มี ส ภ า พ อาคารเ สี่ ยงต่อความป ล อ ด ภั ยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้บริการ

เพื่อเป็นการป้ อ งกันเ ห ตุอั คคี ภั ยในสถานบริการ และเพื่อความป ล อ ดภั ยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้บริการ

จึงได้ สั่ ง การไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กำชับผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามก ฎหม ายว่าด้วยสถานบริการทุกแห่ง

ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งม าตรก ารเกี่ยวกับระบบความป ล อ ดภั ย

สำหรับอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบไ ฟฟ้ า ระบบป้ อ งกั นเพ ลิ งไ ห ม้ ทางออก ประตูทางออก ทางห นีไ ฟ บันไดห นีไ ฟ ประตูห นีไ ฟ และระบบอื่น ๆ

ให้เป็นไปตามก ฎหม ายกำหนดประเภทและระบบความป ล อ ดภั ยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการโดยเคร่งครัด และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตร วจต รา

และเข้มงวดกวดขันสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ค ล้ ายกับสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หากพบว่าสถานบริการและสถานประกอบการใดกระทำการที่ฝ่ าฝื นก ฎห ม าย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเง้มงวด ทั้งทางอ าญ าและทางปกครอง

และหากกรณีที่ปรากฏว่ามีการเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทำการหรือ ง ด เว้นกระทำการตามก ฎห ม ายของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ดำเนินการทั้งทางอ าญ าและทางปกครองอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว และให้รายงานผลการให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว

นอกจากนี้ยังได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เ กิ ดขึ้นและรายงานมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ หากกรณีดังกล่าวพบว่ามีการกระทำการที่ฝ่ าฝื นก ฎห ม ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวด และรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะจนกว่าจะเสร็จสิ้น

By admins