เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตใจหายกันอย่างมาก เมื่อมีข่าวในโลกโซเชียลออกมาว่า นักแสดงส าวชื่อดัง “แตงโม นิดา พัชรวีรพงษ์” ตกเรือ จมน้ำหาย และในที่สุดเธอก็ได้จากวงการบันเทิงไปแล้ว อย่างไม่มีวันกลับ เป็นข่าวแห่งความสู ญเ สี ย จริงๆ

เรียกได้ว่ายังคงเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของชาวเน็ตกันเป็นอย่างมาก กับ ค ดี การจากไปของนางเอกสาวคนดัง “แตงโม นิดา”

วานนี้ (11 ก.ค. 65) กระทรวงยุติธรรม แถลงผลพิสูจน์ห ลั กฐ าน ผ้าสีขาว ค ดี “แตงโม” คราบ เ ลื อ ด ตรงกับพันธุกรรมของชาติพันธุ์ยูโรเลียนอินเดี้ยน

ยืนยันว่า เป็นคราบ เ ลื อ ด แต่ไม่ใช่ผู้ห ญิ ง ไม่ใช่ของน้องแตงโม ผ้าดังกล่าว ไม่ใช่ผืนเดียวกับแตงโม เส้นผมยืนยันว่าเป็นของผู้ชาย ชาติพันธุ์ยูโรเลียนอินเดี้ยน ดิน ไม่ใช่ดินทรายที่ตรงกับในแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่พบร อ ยข าดที่ผ้าเหมือนในผ้าของแตงโม

ล่าสุด “แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์” ได้โพสต์เฟสบุ๊ก Porntip Rojanasunan มีใจความระบุว่า “อีกความชัดเจนว่า ค ดี นี้มีเบื้องหลังมากมาย อย่าเพิ่งใช้อ าร มณ์ฟ าดฟั นกันจนไม่มุ่งสู่ความจริงและความยุติธรรม

ผ้าชิ้นนี้เป็นห ลั กฐ า นที่มาในระหว่างทางถ้าไม่พิสู จน์ทราบก็จะไม่ทราบว่าเป็นห ลั กฐ านเ ท็ จ ที่สำคัญน่าสนใจว่าใครจงใจทำขึ้น

ใน ค ดี นี้ยังมีพย านห ลั กฐ านที่เป็นข่าวที่ถูกสังคมมองว่าไม่น่าใช่ห ลั กฐ านจริงอีกหลายอย่าง หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่รั กษ าระบบให้น่าเ ชื่ อถือ อย่าเพิ่งด่วนจัดการเฉพาะเรื่องผ้าชิ้นนี้

นโยบายฟ้ อ งเอาคืนจากผู้สร้างห ลั กฐ านเท็จควรขยายไปถึงการยั ดเ ยี ยดข้ อห าด้วยห ลั กฐ านเท็จของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน

ที่บั งคั บใช้ก ฎหม าย ค่ าเ สี ยห ายจากค่ าใช้จ่ ายในการต ร วจพิสู จน์ไม่สามารถเทียบกับค่ าเ สี ยห ายจากความไม่เป็นธรรม ยามนี้ต้องมององค์รวมจึงจะแก้ปั ญห าได้

เทียบกับการเป ลี่ ยนแ ป ลงภ า ยใ นองค์กรอั ยก ารจากค ดีนี้แล้ว อั ยก ารกลับสร้างกระบวนการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุก

แทนที่จะตอบโต้คนที่ตำหนิว่าทำไมอั ยก ารไม่ทำอะไรเลย ผู้สร้างประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมย่อมต้องได้รับการยกย่อง

หยุดส าดอ าร มณ์ใส่กันไปมา หยุดเติมความวุ่นวาย มาช่วยกันหาทางป้ อ งกั น หาทางแ ก้ไ ขดีที่สุด

ธรรมะแห่งพุทธบอกไว้ชัดเจนว่าใครทำอะไรย่อมได้รับผลในสิ่งที่ทำ ทุกคนมีหน้าทีทำความดี #ชีวิตมีธรรม

By admins